Územní plán
Z naší obce
Aktuality
Představení obce
Obecní úřad
Úřední deska
Zpravodaj obce
Občanská vybavenost
Územní plán
Kultura
Sport
Turistika a rekreace
Dotace a projekty
Fotogalerie

WEB-KAMERY, KOUPALIŠTĚ

Whirlpool

Dětský bazének

Tobogán

Areál koupalištěWEB-KAMERY, SKI-AREÁL

Kamera u ZŠ T.G.M.

Svah SKI-areáluPočítadlo přístupů
TOPlist

=Územní plánÚzemní plán stanovuje základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury, vymezí zastavěné území, plochy, koridory, zejména zastavitelné plochy a plochy vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území, pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro územní rezervy a stanoví podmínky pro využití těchto ploch a koridorů.

    Územní plán obce Rusava vč. jeho změn je v listinné podobě k dispozici:
  1. na Obecním úřadě Rusava - Rusava 248, 768 45 Rusava
  2. na Odboru územního plánování a stavebního řádu Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem, kancelář č. 18 – Pod platany 2, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
  3. na Odboru územního plánovaní a stavebního řádu Krajského úřadu Zlínského kraje – Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín
Územní plán Rusava v elektronické podobě:
Název dokumentu Obsah dokumentu Dokument ke stažení
Příloha č.1 Řešení návrhu územního plánu Rusava - textová část zip
Příloha č.2 Výkres základního členění
Hlavní výkres
Výkres VPS a VPO
zip
Příloha č.3 Odůvodnění řešení ÚP Rusava zip
Příloha č.4 Koordinační výkres
Koordinační výkres - 2000
Širší vztahy
Předpokládané zábory ZPF
zip
Opatření obecné povahy Opatření obecné povahy 1/2015
ze dne 23.11.2015
pdf
Zrušení části Územního plánu Zrušení části Územního plánu Rusava pdf

Platnost současné podoby územního plánu je omezena stavebním zákonem, tj. zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, do konce roku 2020.

Územní plán
Schvalovací orgán Zastupitelstvo obce Rusava
Pořizovatel Městský úřad Bystřice pod Hostýnem Odbor regionálního rozvoje
Nadřízený orgán územního plánování Krajský úřad Zlínského kraje
tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
Zpracovatel AKTÉ projekt s.r.o., Kollárova 629, Kroměříž

    Související předpisy:
  • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
  • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech a územně plánovací dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů


PROGRAM ROZVOJE OBCE RUSAVA 2015-2020
Č. Název dokumentu Soubor
1. Program rozvoje obce Rusava 2015-2020 - textová část pdf
2. Program rozvoje obce Rusava 2015-2020 - finanční část pdf

STUDIE OBNOVY KRAJINY, K.Ú. RUSAVA
Č. Název dokumentu Soubor
1. Textová část zip
2. Výkresová část zip
3. Fotodokumentace zip
4. Přílohy zip

ÚZEMNÍ STUDIE NA S03
Č. Název dokumentu Soubor
0. Průvodní zpráva pdf
1. Situace širších vztahů pdf
2. Urbanistické řešení pdf
3. Situace ortofoto pdf
4. Typický řez ulicí pdf
Kalendář
čtvrtek
13. května 2021
Svátek slaví
Servác
Kontaktní info
Obecní úřad Rusava
Rusava 248
768 45 Rusava
tel: 573 392 066
IČO: 00287709
email: obec@rusava.cz
Úřední hodiny
Pondělí
dopol.: 8:00-12:00
odpol.: 13:00-17:00
Středa
dopol.: 8:00-12:00
odpol.: 13:00-17:00
Starosta obce
Bohumil Škarpich
Počasí
Počasí Rusava - Slunečno.cz
Souřadnice
Severní šířka:
49° 20´ 55.38¨
Východní délka:
17° 41´ 18.48¨
Užitečné weby
Portál Zlínského kraje
Podhostýnský mikroregion
Czechopint
Východní Morava
Solární liga
Místní akční skupina Podhostýnska
Elektronický portál územních samospráv
Kudy z nudy
Spolek pro obnovu venkova
Team - Mayors
Portáši
Svaz měst a obcí
Sdružení měst a obcí Východní Moravy
Azylový dům
Svatovítské varhany
© - Obec Rusava, Rusava 248, 768 45 Rusava, tel: 573 392 066.