Úřední deska
Z naší obce
Aktuality
Představení obce
Obecní úřad
Úřední deska
Informace dle zákona
Usnesení zastupitelstva
Vyhlášky obce
Formuláře obecního úřadu
Rozpočet obce
Majetkové záležitosti
Další dokumenty
Archiv
Zpravodaj obce
Občanská vybavenost
Územní plán
Kultura
Sport
Turistika a rekreace
Dotace a projekty
Fotogalerie

WEB-KAMERY, KOUPALIŠTĚ

Whirlpool

Dětský bazének

Tobogán

Areál koupalištěWEB-KAMERY, SKI-AREÁL

Kamera u ZŠ T.G.M.

Svah SKI-areáluPočítadlo přístupů
TOPlist

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Ministerstva informatiky ČR č. 442/2006 Sb., o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový způsob

1. Oficiální název Obec Rusava
2. Důvod a způsob založení

Obec vznikla nabytím účinnosti zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce.

Obec Rusava je veřejnoprávní korporací, která má vlastní majetek a příjmy, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených platnými právními předpisy. V právních vztazích vystupuje vlastním jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

Obec Rusava vykonává ve svém území státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony a při výkonu této přenesené působnosti se řídí zákony a jinými právními předpisy a též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů a dále návrhy opatření popřípadě rozhodnutími krajského úřadu, učiněnými podle zvláštního zákona v rámci kontroly výkonu přenesené působnosti.

3. Organizační struktura

Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta a zaměstnanci OU. Starosta stojí v jeho čele a je nadřízen všem zaměstnancům obecního úřadu.

Starostu v době nepřítomnosti zastupuje místostarosta.

Obecní úřad není dělen na odbory.

Zřizované organizace: Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace: Jubilejní záklasní škola T.G.Masaryka IČ: 75023989.

4. Kontaktní informace Adresa: Obecní úřad Rusava, Rusava 248, 768 45 Rusava

Telefon: 573 392 066

E-mail: obec@rusava.cz

Web: www.rusava.cz

Úřední hodiny: Pondělí,Středa - 7:30-12:00 13:00-17:00

5. Bankovní spojení bankovní účet: 1483351319/0800
6. Identifikační číslo IČ: 00287709
7. Daňové identifikační číslo DIČ: (obec není plátcem DPH) CZ00287709
8. Dokumenty Rozpočet obce: viz Úřední deska -> rozpočet obce
9. Žádost o informace Žádost o informaci lze podat
 • ústně na Obecním úřadě Rusava, Rusava 248, 768 45 Rusava v úředních dnech a hodinách (Úřední hodiny: Pondělí, středa telefon: 573 392 066)
 • písemně na adrese Obecní úřad Rusava, Rusava 248, 768 45 Rusava
 • elektronickyna email obec@rusava.cz
Informace se zveřejňují těmito způsoby
 • na úřední desce OU
 • na internetu
 • ve zpravodaji
Žádost o infomace - .doc, 19kB

Další informace
 • Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.
 • Písemná žádost je podána dnem, kdy ji obdržela obec.
 • Ze žádosti musí být patrné, kterému subjektu je určena a kdo ji činí. Neobsahuje-li žádost tyto údaje, žádost se odloží.
 • Lhůty podle zákona č. 106/1999 Sb.
11. Příjem žádostí, stížností a dalších podání

osobně - na Obecním úřadě Rusava, Rusava 248, 768 45 Rusava v úředních dnech a hodinách (Pondělí,Středa - 7:30-12:00 13:00-17:00), telefon: 573 392 066

písemně - na adresu Obecní úřad Rusava, Rusava 248, 768 45 Rusava

 • Žádost o poskytnutí informace lze podat ústně, písemně, prostřednictvím telekomunikačního zařízení.
 • Ústní žádosti, na které není vyžadována písemná odpověď, se neevidují. Ústní žádosti, na které je vyžadována písemná odpověď, evidují příslušní pracovníci, kterých se příslušná žádost týká.
 • Žadatelem pro účel zákona číslo 106/1999 Sb. je každá fyzická i právnická osoba, která žádá o informaci.
 • Písemná žádost je doručena obecnímu úřadu Rusava, kde je zaevidována a postoupena pracovníkovi, který žádost vyřídí. Žádost je podána dnem, když byla zaevidována.
 • Z podání musí být zřejmé
  • kdo je činí – jméno, příjmení, adresa žadatele, nebo název a sídlo právnické osoby (je-li o informaci žádáno jejím jménem), podpis žadatele; u žádosti podané prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele (např. elektronická adresa);
  • jaká informace je požadována;
  • kterému povinnému subjektu je určena (OÚ Rusava)
 • Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. a obecní úřad žádost odloží.
 • V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost o 30 dnů, rozhodne zpracovatel o zamítnutí žádosti.
 • V případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti obecního úřadu, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 3 dnů žadateli.
Další info:

Lhůty podle zákona č. 106/1999 Sb.

řešení život. situací na Portálu veřejné zprávy
11. Opravné prostředky

osobním podáním - na Obecním úřadě Rusava, Rusava 248, 768 45 Rusava v úředních dnech a hodinách (Pondělí,Středa - 7:30-12:00 13:00-17:00), telefon: 573 392 066

poštou - na adresu Obecní úřad Rusava, Rusava 248, 768 45 Rusava

Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu

Opravné prostředky se podávají prostřednictvím toho oddělení obecního úřadu, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí, a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno

Proti opatření oddělení, které má charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná starosta.

Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů obce

Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty obce učiněné ve správním řízení se podávají prostřednictvím podatelny obecního úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Proti opatřením rady nebo zastupitelstva obce v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu Zlínského kraje.

Proti ostatním úkonům orgánů obce opravné prostředky nejsou.

Soudní přezkoumání

Došlo-li rozhodnutím obce ke zkrácení fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s §47 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu v platném znění, žalobu k příslušnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst.1 písm.d) Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.

12. Formuláře

Formuláře viz Úřední deska -> formuláře

Ostatní formuláře na pověřeném úřadě MěU Bystřice pod Hostýnem.

13. Návody pro řešení životních situací

S žádostí o radu nebo pomoc je možné kontaktovat OU Rusava nebo pověřený úřad MěU Bystřice pod Hostýnem.

řešení život. situací na Portálu veřejné zprávy
14. Nejdůležitější předpisy
 • Obecní vyhlášky – viz Úřední deska/vyhlášky
Přehled nejdůležitějších předpisů
 • Ústava České republiky
 • Listina základních práv a svobod
 • zákon č. 367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení)
 • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
 • zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
 • zákon č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím
 • zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
 • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
 • zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví
 • zákon č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník
 • zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
 • zákon č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků
 • zákon č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí
 • zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích
 • nařízení Vlády 364/1999 Sb. o součinnosti orgánů státní správy s obcemi
 • nařízení EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
 • zákon č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy
 • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech
 • zákon č. 254/2001 Sb. vodní zákon
 • Zákon č. 229/2003 Sb. o místních poplatcích (změna zákona)
 • zákon č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
 • zákon č. 500/2004 Sb. správní řád
 • zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích
 • zákon č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných skutečností
 • zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách
 • zákoník práce č. 262/2006 Sb.
Zákony naleznete na Portálu veřejné správy - externí odkaz
15. Sazebník úhrad za poskytování informací Obec nemá schválený sazebník, informace poskytuje zdarma.
16. Licenční smlouvy Obec nevede licenční nebo podlicenční smlouvy
17. Výroční zprávy k uplatňování zákona 106/1999 Sb
 • Výr. zprávy: 2018, 2017, 2016, 2015,
 • další informace vztahující se k uplatňování zákona 106/1999 Sb. - občanům jsou poskytovány běžné informace prostředníctvím telefonu, případně na obecním úřadě v místě
Zpracování osobních údajů Zpracování osobních údajů
Registry Registr oznámení podle zákona o střetu zájmů
Informace o obecním informačním systému Obec v současnosti neprovozuje žádný informační systém.
Informace o územním plánu
 • Územní plán
 • Do územního plánu je možné nahlédnout na také na OU Rusava.
Informace GDPR
Informace dle zákona
Usnesení zastupitelstva
Vyhlášky obce
Formuláře obecního úřadu
Rozpočet obce
Majetkové záležitosti
Další dokumenty
Archiv
Kalendář
středa
22. května 2019
Svátek slaví
Emil
Kontaktní info
Obecní úřad Rusava
Rusava 248
768 45 Rusava
tel: 573 392 066
IČO: 00287709
email: obec@rusava.cz
Úřední hodiny
Pondělí
dopol.: 8:00-12:00
odpol.: 13:00-17:00
Středa
dopol.: 8:00-12:00
odpol.: 13:00-17:00
Starosta obce
Bohumil Škarpich
Počasí
Počasí Rusava - Slunečno.cz
Souřadnice
Severní šířka:
49° 20´ 55.38¨
Východní délka:
17° 41´ 18.48¨
Užitečné weby
Portál Zlínského kraje
Podhostýnský mikroregion
Czechopint
Východní Morava
Solární liga
Místní akční skupina Podhostýnska
Elektronický portál územních samospráv
Kudy z nudy
Spolek pro obnovu venkova
Team - Mayors
Portáši
Svaz měst a obcí
Sdružení měst a obcí Východní Moravy
Azylový dům
Svatovítské varhany
© - Obec Rusava, Rusava 248, 768 45 Rusava, tel: 573 392 066.